Kamu Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar:

 • Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız.
 • Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranınız.
 • Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız.
 • Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve karar alma sürecine onları da katınız.
 • Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.
 • Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş-dost ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız.
 • Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız.
 • Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.
 • Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz.
 • Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmayınız.
 • Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmeyiniz.
 • Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkanlardan uzak durunuz.
 • Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.
 • Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.
 • Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız, sonuç alamazsanız durumu yetkili mercilere bildiriniz.

 Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar:

 Yönetim görevinizi yerine getirirken:

 • Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz.
 • Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturunuz.
 • Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz.
 • Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alınız.
 • Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.
 • Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz.
 • Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz.
 • Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek olunuz.
 • İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları
  sürdürünüz.