İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

(2019)

 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmakta hem de üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programları aracılığı ile de bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir.

 

 • Defterdarlığımız Müdürlüklerinde 2019 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler

 

Defterdarlığımıza bağlı müdürlüklerde hazırlanan operasyonel planlara (yıllık iş planlarına) uygun olarak yürütülecek bazı önemli faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

 

1) Muhakemat Müdürlüğü Faaliyetleri

 1. Defterdarlığımız birimlerine hukuki konularda mütalaa verilmesi,
 2. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere hukuki konularda mütalaa verilmesi,
 3. Bakanlığımız birimlerine ait hukuk ve ceza davalarını açmak ve bu davaları takip etmek, İcra iş ve işlemleri ile Bakanlığımız birimlerine ait idari davaları takip edilmesi,
 4. Talep halinde Genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelere ait hukuk ve ceza davalarını açmak ve bu davaları takip etmek, İcra iş ve işlemlerini, idari davalarını takip edilmesi,

 

2) Muhasebat Müdürlüğü Faaliyetleri

 1. Hesapların kayıtlarının tutulması,
 2. Genel Bütçeye dahil dairelerin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi,
 3. Genel bütçeye dahil dairelerin gelirlerinin toplanması, giderlerinin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinin yapılması,
 4. Genel Bütçeye dahil dairelerin hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamlarını de diğer kişi borçlarını izlemek, tahsilatını sağlamak ve gerektiğinde terkin işlemlerini yapmak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesinin yapılması,

 

3) Personel Müdürlüğü Faaliyetleri

 1. Sınav iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 2. Atama iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 3. Kadro ve İstatistik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 4. Disiplin ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi,
 5. İdari dava işlemlerinin yürütülmesi,
 6. Sosyal, yönetsel ve mali işlemleri takip edilmesi ve yürütülmesi,
 7. Eğitim faaliyetlerini ilişkin işlemlerinin yürütülmesi,

 

 • Defterdarlıklar 2018-2019 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’na göre 2019 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler

 

 1. İç Kontrol Kararlılık Beyan’ında yer alan hususlar, üçer aylık dönemler itibariyle izlenecek ve müdürler tarafından Ocak ve Temmuz aylarında personeliyle birlikte değerlendirilecektir.
 2. Görev tanımları gözden geçirilerek güncel tutulacaktır.
 3. Defterdarlığımızda devredilen yetkiler gözden geçirilecek ve personele duyurulacaktır.
 4. Her müdürlükte, Ocak ve Temmuz aylarında personelin görüşlerinin alınması amacıyla toplantılar yapılacaktır.
 5. Her müdürlükte, Şubat ayı içerisinde risk değerlendirme çalışmaları yapılacak ve risk eylem planları hazırlanacaktır.
 6. Etik haftasında etik konulu seminer/konferans düzenlenecektir.
 7. Defterdarlık personeli için iç kontrole yönelik bilgilendirme konferansları düzenlenecektir.
 8. Defterdarlıklar için Bakanlıkça oluşturulacak yeni internet/intranet sayfalarında yer alacak olan iç kontrol sekmesine gerekli belge ve dokumanlar yüklenecek ve iç kontrol sekmesi güncel tutulacaktır.
 9. Defterdarlığımız yöneticileri tarafından Kasım ayında risk yönetim anketi doldurulacaktır.
 10. Defterdarlık iç kontrol öz değerlendirme anket ve çalıştayları yapılacaktır.
 11. Operasyonel planlar (yıllık iş planları) hazırlanacak, güncel tutulacak ve her üç ayda bir izleme raporu alınarak tarafıma sunulacaktır.
 12. Kâğıt ortamında bulunan evrakın elektronik belge haline dönüştürülmesi ve elektronik arşivleme çalışmaları yapılacaktır.

 

Ardahan Defterdarı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

 

Ocak 2019

Doğan ADIGÜZEL

Ardahan Defterdarı