DEFTERDAR

 • Defterdar, bulunduğu ilde Hazine ve Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.
 • Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.
 • İl ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler verilebilir. Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat, muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

DEFTERDARLIK BİRİMLERİ

 

Muhasebe Müdürlükleri

 • Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.
 • Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.
 • Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.
 • Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.
 • Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.

 

Saymanlık Müdürlükleri

 • Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.
 • Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.
 • Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetkisi ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.

 

Malmüdürlükleri

 • Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.
 • Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.
 • Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.

 

Muhakemat Müdürlüğü

 • İl muhakemat birimlerinde muhakemat müdürlerinin yönetiminde, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları, hazine avukatları, şef, raportör ve memurlar çalıştırılır.
 • Muhakemat müdür yardımcıları da 4353 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temsil yetkisini haizdir.
 • İl muhakemat birimleri 4353 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde sayılan görevleri yapar. Bakanlıkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanırlar.
 • Muhakemat müdürleri, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları Maliye Bakanlığı ile Hazineyi ilgilendiren işlerde genel bütçe içindeki diğer daireleri idare ve vergi mahkemelerinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

 

Personel Müdürlüğü

 • İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
 • İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
 • Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,
 • Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü

 • Vergi Dairesi Müdürlükleri, mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairelerdir.
 • Vergi daireleri, vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimdir. Mükelleflerin, hizmet alacağı vergi dairesi, normal şartlar altında ikametgah ve iş yeri adresleri üzerinden tespit edilir. Ancak Maliye Bakanlığı, vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibarıyla mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.
 • İdari olarak vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı olup; Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlığa bağlı gelir birimidir.